TIETOSUOJASELOSTE   20.08.2019

Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay (Y-tunnus: 2732298-2) 
Vilpuntie 19 
21100 Naantali
+358 50 557 4104
kiinteistopalvelu@karlssonit.fi

REKISTERIÄ HOITAVA TAHO

Asiakaspalvelu / Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay 
Vilpuntie 19
21100 Naantali
+358 50 557 4104
kiinteistopalvelu@karlssonit.fi

REKISTERIN NIMI

Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi. Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. 

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. 

Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista. 

Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia henkilötietoja luovutetaan Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay:n käyttämälle tilitoimistolle. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay:n välisen sopimuksen, asiakkaan ja Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella mm. viranomaisille. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
    

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). 
  • Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

EVÄSTEET

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista. Viittamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.

Liity tyytyväisten asiakkaiden joukkoon.

Yhteystiedot

Kiinteistöpalvelu Karlssonit Ay


Prosessikatu 1b 21100 Naantali


Joel Karlsson